ßáãÉ ÊãåíÏíå                  äÚÏß ÈÒÝÉ ããíÒÉ Ýí áíáÉ ããíÒÉ ãÇÚáíßã ÇáÇ ÇáÇÊÕÇá ÌæÇá

          0500094988  ----- 0540406169  

         

áÏíäÇ ÞÕÇÆÏ ÔÚÑíÉ ÈÇáÇÓãÇÁ æÌÏíÏäÇ ÒÝÇÊ

 ÈÇáÞÕÇÆÏ  æÇãßÇäíÉ ÇÏÎÇá ÇáÇÓãÇÁ Ýí ÒÝÇÊ

 æÇÛäíÉ ÏÝæÝ áãÇÁ ÒãÒã        

.......

D.B.lg.com.sa
ÃäÊ ÇáÒÇÆÑ ÑÞã 155